වර්ණ පේස්ට්

View as  
 
  • වර්ණ මිශ්‍රණය සඳහා ඉහළ වර්ණ සාන්ද්‍රණය, දීප්තිමත් වර්ණය, පාරිසරික ආරක්ෂාව මැකී නොයයි, සම්පූර්ණ වර්ණ, තෙල් තීන්ත, තෙල් තීන්ත, තෙල් මැලියම් සහ වෙනත් තෙල් පේස්ට් මිශ්‍ර කිරීම සඳහා භාවිතා කරයි. පාස් කළ එස්ජීඑස්, එම්එස්ඩීඑස් පරීක්ෂණ වාර්තාව, පාරිසරික ආරක්ෂාව සහ ආරක්ෂාව පිරිවැය ඉතිරි කර ගැනීමට, ශ්‍රමය හා කාලය ඉතිරි කර ගැනීමට, කාර්යක්ෂමතාව වැඩි දියුණු කිරීමට.

  • වර්ණ මිශ්‍රණය සඳහා ඉහළ වර්ණ සාන්ද්‍රණය, දීප්තිමත් වර්ණය, පාරිසරික ආරක්ෂාව මැකී නොයයි, සම්පූර්ණ වර්ණ, තෙල් තීන්ත, තෙල් තීන්ත, තෙල් මැලියම් සහ වෙනත් තෙල් පේස්ට් මිශ්‍ර කිරීම සඳහා භාවිතා කරයි. පාස් කළ එස්ජීඑස්, එම්එස්ඩීඑස් පරීක්ෂණ වාර්තාව, පාරිසරික ආරක්ෂාව සහ ආරක්ෂාව පිරිවැය ඉතිරි කර ගැනීමට, ශ්‍රමය හා කාලය ඉතිරි කර ගැනීමට, කාර්යක්ෂමතාව වැඩි දියුණු කිරීමට.

  • වර්ණ මිශ්‍රණය සඳහා ඉහළ වර්ණ සාන්ද්‍රණය, දීප්තිමත් වර්ණය, පාරිසරික ආරක්ෂාව මැකී නොයයි, සම්පූර්ණ වර්ණ, තෙල් තීන්ත, තෙල් තීන්ත, තෙල් මැලියම් සහ වෙනත් තෙල් පේස්ට් මිශ්‍ර කිරීම සඳහා භාවිතා කරයි. පාස් කළ එස්ජීඑස්, එම්එස්ඩීඑස් පරීක්ෂණ වාර්තාව, පාරිසරික ආරක්ෂාව සහ ආරක්ෂාව පිරිවැය ඉතිරි කර ගැනීමට, ශ්‍රමය හා කාලය ඉතිරි කර ගැනීමට, කාර්යක්ෂමතාව වැඩි දියුණු කිරීමට.

  • කළු පැහැය පාප්පයේ වර්ණයකි, ෂින්ලේ සන්නාම පේස්ට් වර්ණ සාන්ද්‍රණය ඉහළයි, දීප්තිමත් වර්ණය, පාරිසරික ආරක්ෂාව මැකී යන්නේ නැත, වර්ණය සම්පූර්ණයි, සුදු මැලියම්, විනිවිද පෙනෙන මැලියම්, පෙණ නඟින, නයිලෝන් මැලියම් සහ වෙනත් වර්ගවල ජලය මිශ්‍ර කිරීමට භාවිතා කරයි. වර්ණ මාලාව තුළ මැලියම් පදනම් කර ගෙන ඇත.පස්ඩ් එස්.ජී.එස්, එම්.එස්.ඩී.එස් පරීක්ෂණ වාර්තාව, පාරිසරික ආරක්ෂාව සහ ආරක්ෂාව. පිරිවැය ඉතිරි කර ගැනීමට, ශ්‍රමය හා කාලය ඉතිරි කර ගැනීමට, කාර්යක්ෂමතාව වැඩි දියුණු කිරීමට.

  • කළු පැහැය පාප්පයේ වර්ණයකි, ෂින්ලේ සන්නාම පේස්ට් වර්ණ සාන්ද්‍රණය ඉහළයි, දීප්තිමත් වර්ණය, පාරිසරික ආරක්ෂාව මැකී යන්නේ නැත, වර්ණය සම්පූර්ණයි, සුදු මැලියම්, විනිවිද පෙනෙන මැලියම්, පෙණ නඟින, නයිලෝන් මැලියම් සහ වෙනත් වර්ගවල ජලය මිශ්‍ර කිරීමට භාවිතා කරයි. වර්ණ මාලාව තුළ මැලියම් පදනම් කර ගෙන ඇත.පස්ඩ් එස්.ජී.එස්, එම්.එස්.ඩී.එස් පරීක්ෂණ වාර්තාව, පාරිසරික ආරක්ෂාව සහ ආරක්ෂාව. පිරිවැය ඉතිරි කර ගැනීමට, ශ්‍රමය හා කාලය ඉතිරි කර ගැනීමට, කාර්යක්ෂමතාව වැඩි දියුණු කිරීමට.

  • කළු පැහැය පාප්පයේ වර්ණයකි, ෂින්ලේ සන්නාම පේස්ට් වර්ණ සාන්ද්‍රණය ඉහළයි, දීප්තිමත් වර්ණය, පාරිසරික ආරක්ෂාව මැකී යන්නේ නැත, වර්ණය සම්පූර්ණයි, සුදු මැලියම්, විනිවිද පෙනෙන මැලියම්, පෙණ නඟින, නයිලෝන් මැලියම් සහ වෙනත් වර්ගවල ජලය මිශ්‍ර කිරීමට භාවිතා කරයි. වර්ණ මාලාව තුළ මැලියම් පදනම් කර ගෙන ඇත.පස්ඩ් එස්.ජී.එස්, එම්.එස්.ඩී.එස් පරීක්ෂණ වාර්තාව, පාරිසරික ආරක්ෂාව සහ ආරක්ෂාව. පිරිවැය ඉතිරි කර ගැනීමට, ශ්‍රමය හා කාලය ඉතිරි කර ගැනීමට, කාර්යක්ෂමතාව වැඩි දියුණු කිරීමට.

සීමාසහිත ඩොන්ග්ගුවාන් සීස්ලර් මුද්‍රණ උපකරණ සමාගම: චීනයේ වෘත්තීය නිෂ්පාදකයින් සහ සැපයුම්කරුවන්ගෙන් උසස් තත්ත්වයේ {යතුරු පදයක් buy මිලදී ගැනීමට සාදරයෙන් පිළිගනිමු. අපගේ කර්මාන්ත ශාලාව චීනයේ නිෂ්පාදිත හොඳම අභිරුචි කළ නිෂ්පාදන ඉදිරිපත් කරයි.