අපි ගැන

2009 දී ආරම්භ කරන ලද මුද්‍රණ ද්‍රව්‍ය, තිර මුද්‍රණ සැකසුම්, මුද්‍රණ සැපයුම් ක්ෂේත්‍ර 3 ක්, රටවල් 18 ක ගනුදෙනුකරුවන් සමඟ සහයෝගයෙන් කටයුතු කිරීම.වර්ග මීටර් 4000 ක්, සේවකයින් 28 ක් සහ දෛනික නිමැවුම 10000 ක් වන මෙය කාර්යක්ෂම, පිරිසිදු හා දූවිලි රහිත වැඩමුළුවකි. නිෂ්පාදන යෙදුම: ඇඳුම් පැළඳුම්, කඩදාසි, ප්ලාස්ටික් යනාදිය අපගේ නිෂ්පාදන SGS, හරිත , රටවල් 18 කට වැඩි සහයෝගිතා ගනුදෙනුකරුවන්, සියලු හවුල්කරුවන් විසින් ඒකමතිකව ප්‍රශංසා කරති.